De Eindhovense Studentenraad ziet voor 2015 een aantal speerpunten. Te beginnen met de grote lijnen van het Bachelor College en de Graduate School.

Bachelor College

Het Bachelor College is drie jaar geleden ingevoerd. Dat betekent dat de eerste lichting studenten dit jaar hun diploma behaalt en uit het Bachelor College stroomt. Tijd voor een grondige evaluatie! De ESR gaat erop toezien dat deze snel maar degelijk wordt uitgevoerd en wil uitslag hiervan snel naar voren zien komen. Zo kunnen wij ook snel weer aan de slag met het oplossen van de problemen die naar boven komen. Daarbij zijn er twee punten die we expliciet willen aanpakken.

Professionele vaardigheden

Ten eerste zijn daar de professionele vaardigheden. Dit zijn vaardigheden als presenteren, schrijven, Engels etc. die voor elke Bachelor College student verplicht zijn. Ze zijn gekoppeld aan vakken als een cursus en studenten moeten deze voldoende afronden om het vak te halen. Hoewel de vaardigheden op zichzelf heel nuttig zijn, zijn de cursussen juist vervelend. Het huidige ontwerp van deze professionele vaardigheden laat te wensen over waardoor studenten zich niet gemotiveerd voelen zich hiervoor in te zetten. Nu wordt het veelal gevolgd om het vak te halen. Wij willen dat studenten hier het nut van gaan inzien door de uitvoering van deze cursussen sterk te verbeteren.

Clickers

Het tweede puntje binnen het Bachelor College betreft de clickers. Deze waren ooit geïntroduceerd om het college interactiever te maken en naar ons idee werkt dat ook goed. Vervolgens werden ze echter ook gebruikt bij het maken van tussentoetsen. Naar ons idee is dat in strijd met de wet. Daarin staat namelijk dat de universiteit geen extra geld mag vragen aan studenten om ECTS te halen. Studenten hoeven dus niet meer dan het collegegeld te betalen om ECTS te kunnen behalen. Omdat een student € 60,- moet betalen voor een clicker én hiermee toetsen moet maken (dus ECTS halen), denken wij hier dat de universiteit fout zit. We willen echter niet zomaar de clicker wegnemen, omdat het wel een goed interactief middel is tijdens de colleges. We zijn hier al hard mee bezig en zijn naarstig op zoek naar een alternatief. Dit doen we door goede overleggen te hebben met de universiteit waarbij we telkens onze bevindingen op tafel leggen.

Graduate School

Per 1 september 2015 veranderen er twee dingen: het leenstelsel wordt ingevoerd en op de TU/e start de Graduate School. Dit wordt de nieuwe master. Hier zijn nog veel onduidelijkheden, maar deze worden langzaamaan weggenomen. We vertrouwen erop dat voor de start van de Graduate School er een degelijk plan op tafel ligt.

Studeren in het buitenland

Waar we ons nog wel zorgen over maken, is het studeren in het buitenland. De universiteit heeft graag dat 90% van alle studenten minimaal 15 ECTS in het buitenland gaat halen. Wij zien de gedachte hierachter (goed voor de ontwikkeling van de student) en zij het hier ook mee eens. Helaas blijft de universiteit wat achter als het aankomt op de faciliteiten om naar het buitenland te gaan. De ESR wil dit op minimaal één punt concreet veranderen: talencursussen. Hoe fijn is het voor jou als je op de universiteit bijvoorbeeld een cursus Spaans kan doen? Dan is de drempel om richting Spanje of Latijns-Amerika te gaan al meteen een stuk verkleind. Wij komen de universiteit dus graag tegemoet door zelf het initiatief te nemen. Wij zullen ons hard maken voor de komst van meer talencursussen op onze universiteit.

ESR als vraagbaak

Als laatste hebben wij een punt dat concreet met de ESR te maken heeft. Veel studenten hebben vragen over het reilen en zeilen van de TU/e, de landelijke politiek m.b.t. onderwijs (denk aan het leenstelsel) en blijven vaak met dei vragen zitten. Wij willen er voor studenten zijn om die vragen weg te nemen. ESR moet worden gezien als een vraagbaak: zodra jij een vraag hebt, moet je weten dat de ESR er voor jou is om die te beantwoorden. We gaan er hard aan werken om dit ook te kunnen zodat jij met zo min mogelijk vraagtekens blijft zitten.

Leave a Comment